دانستنیهای جغرافی

انتقا ل آب یک حوزه به حوزه دیگر: 

يكي از راهكارهاي حل مشكلات منابع آب انتقال آب حوزه به حوزه است. در سال 1301 با احداث نخستين تونل كوهرنگ در استان چهارمحال وبختياري آب قسمتي از سرشاخه هاي كارون به زاينده رود منتقل شد.

آيا ميدانيد: تحقيقات نشان داده است كه پوشش گياهي در جاري شدن سيلهاي با دوره بازگشت بيش از 10 سال اثر قابل ملاحظه اي ندارد. البته ذكر ايننكته ضروري است كه پوشش گياهي به طرق مختلف از جمله افزايش نفوذ، افزايش مقاومتبرشي و... بر كنترل سيل تاثير دارد.

منبع گرماي هوا زمين است نه خورشيد:

با آنكه خورشيد منبع اصلي تامين انرژي است ولي در هنگام عبور از جو مقدار كمي از انرژي جذب هوا مي شود بنابراين در لايه هاي پائيني هرچه از سطح زمين دورتر شويم هوا سردتر است.  

تغيير جهت بادهاي دو نيمكره زمين:

علت تغيير جهت بادهاي دو نيمكره چرخش زمين است كه به نام نيروي كريوليس شناخته مي شود.

تغييرات مكاني رطوبت:

رطوبت در استوا زياد و به طرف قطب كم مي شود،اما رطوبت نسبي در استوا كم و به طرف قطب زياد مي شود. به دليل گرما رطوبت در تابستان حداكثر و در زمستان حداقل مي باشد ولي رطوبت نسبي عكس اين وضعيت رادارد.  
حداكثردرجه حرارت روزانه:

حداكثر درجه حرارت روزانه حدود ساعت 14 تا 15هر روز اتفاق مي افتد.

پديده فون (Phone):

وقتي يك توده هواي مرطوب از يك كوه صعود مي كند در اثر سرد شدن ايجاد بارندگي ميشود. بعد از عبور از خط الرأس هوا به پائين سقوط مي كند و گرم شده و متوقف مي شود. اين پديده را قانون كوه پناهي يا فون مي نامند. در فاصله اي از كوه بعد از عبور ازخط الرأس مجدداً بارندگي شروع مي شود ولي از مقدار بارش قبلي كمتر خواهدبود.  
تغييرات بارندگي در دنيا:

ميانگين بارندگي در سطح كره زمين 700 تا 900ميليمتر اعلام شده، اما تغييرات بارندگي در جهان به گونه اي است كه در برخي بيابانها چندين سال هيچ بارشي رخ نمي دهد ، به نحوي كه مردمان آن كلمه اي معادلبارن در زبان خود وضع نكرده اند و در برخي مناطق چون چراپونچي در خليج بنگال حدود 26400 ميليمتر مي باشد.

تغييرات بارندگي در ايران:

متوسط بارندگي درايران 240 ميلمتر گزارش شده، اما اين بارش توزيع بسيار نامنظمي از نظر زماني ومكاني دارد: بيش از نيمي از بارش در 25 درصد از مساحت كشور رخ مي دهد. در 28 درصدكشور بارندگي كمتر از 1000 ميليمتر، 47 درصد از مساحت بارندگي بين 100 تا 250ميليمتر و 16درصد مساحت كشور بارندگي بين 250 تا 500 مليمتر دارند. فقط 8 درصد كشورداراي بارندگي بين 500 تا 1000 ميليمتر (در دامنه متوسط جهاني) قرار دارد. سطحيمعادلي يك درصد كشور نيز بارندگي بيش از 1000 ميليمتر دارد. در يك جمع بندي كليديگر آمده است كه 75 درصد كشور بارندگي كمتر از 250 ميليمتر دارد. در هر حال دامنهتغييرات بارندگي در ايران از صفر (برخي سالها) در كوير لوت تا 1500 ميليمتر در بندرانزلي تغيير مي كند. عمدتاً بارشها در اواخر پائيز، فصل زمستان و اوايل بهار انجام مي شود.  

/ 0 نظر / 17 بازدید