روشی برای مطالعه خلاق و کاربردی

.مطالب را به تدریج و بسته به نوع آن، با سرعه مناسب و به قصد فهم بخوانید.

2. آیا عنوان انتخابی نویسنده بیانگر دغدغة اوست؟ خودتان چه عنوانی پیشنهاد می‌کنید؟

3. عنوان انتخابی نویسنده با عنوان قبلی چه ارتباطی دارد؟

4. ارتباط این مسئله با مسئلة اصلی فصل جاری و با موضوع اصلی کتاب و با موضوع این علم چیست؟

5. اگر شما به جای نویسنده بودید، چگونه این مشکل را حل می‌کردید؟

6. به چه مقدماتی برای حل مسئله نیاز دارید؟ آیا همة آنها را فراهم کرده‌اید؟

7. روش نویسنده برای حل مسئله چیست؟ مراحل آن کدام است؟ آیا آن را می‌پسندید؟ چه ابهاماتی دارد؟

8. آیا راه حل نویسنده با مطالبی که قبلاً اثبات کرده و یا با مبانی فکری او سازگاری دارد؟

9. مراحلی که برای حل مسئله می‌پیمایید چیست؟

10. آیا راه‌حل پیشنهادی شما با یکی ار قوال ارائه شده مطابقت و یا شباهت دارد؟

11. ایا نظر شما قول جدیدی نیست؟

12. آیا پاسخ شما با مبانی فکری‌ای که در مباحث قبلی به آن رسیده‌اید، سازگار است؟

13. فکر می‌کنید پاسخ شما چه آثاری در حیطه‌های دیگر داشته باشد؟

14. فکر می‌کنید پاسخ شما چه آثاری در زندگی شما دارد؟ آیا به لوازم آن پایبند هستید؟

15. مطالب اصلی و فرعی بحث کدامند؟ کدام قسمت‌ها را می‌توانید حذف کنید؟

16. اگر به جای نویسنده بودید، بعد از این مبحث چه بحثی را مطرح می‌کردید؟

پس از مطالعه:

1.مطالب را برای خود و یا دیگری بازگو کنید و یا به زبان خود بازنویسی کنید.

2. اکنون چه احساسی نسبت به این بحث دارید؟

3. چه ابهاماتی (مثلاً برای حل در جلسه در صورت درس گرفتن کتاب) مانده است؟ سؤالات خود را یادداشت نمایید.

شیوه استفاده از این روش

هر یک یا چند روز، بند جدیدی را در دستور کار خود قرار دهید. تا عمل به بندهای قبلی برایتان ملکه نشده است، سراغ شماره‌های جدید نروید؛ پس از مدتی علاوه بر اینکه نتایج شیرین این روش را در آن مادة درسی می‌بینید، به طور عادی و به راحتی از این روش در سایر مطالعات خود بهره خواهید برد.
/ 0 نظر / 11 بازدید