سوالات تاریخ سال سوم راهنمایی

- شاه عباس پس از صلح با عثمانی ها کدام قسمت های ایران را به آنان واگذار کرد ؟

2- آقا محمد خان پس از مرگ کریم خان تلاش خود را برای رسیدن به سلطنت از کجا آغاز کرد ؟

3- تنها جنگ خا رجی کریم خان زند با چه کسانی بود ؟

4- طبق کدام عهدنامه افغانستا ن از ایرا ن جدا شد ؟

5-  در دوره ی صفویان بعد از پادشاه ............ بود که .......... نامیده می شد .

6- یکی از اهداف ضد استعما ری سید جمال الدین اسد ابادی مبارزه با استعمار ................... بود .

7- یکی از حوادث مهم جهان در اولین سال های احمد شاه ....................... بود .

8- مهم ترین طرفداران صفویه هفت طایفه ترک به نام ............ بودند .

9- میرزا حسینعلی نوری رهبر فرقه بابیه به دستور امیر کبیر تیر باران شد .

10 آ قا محمد خان پس از غلبه بر مدعیان داخلی متوجه گرجستان شد تا حاکم آن جا را مطیع خود کند .

11-  درقرون وسطی به مخالفت با سلطه کلیسا ، پاپ  و خواهان اصلاحاتی در اعتقادات دینی مسیحیان بودم . من کیستم :

12-  انتشار روزنامه و قایع  اتفاقیه از کار های مهم من بود . من کیستم :

13- چرا ناصر الدین شاه امتیازات زیادی به بیگانگان می دا د ؟

14- در قرن 17  جه تحولاتی سیاسی در انگلستان صورت گرفت ؟

15- چرا اوضاع ایران پس از تیموریان بسیار آشفته بود ؟

16- علت لشکر کشی نادر به هند را بنویسید .

17- کریم خان چه شهری به پایتختی بر گزید و چه لقبی به خود داد ؟

18- تعهدات فرانسه به ایران در عهد نامه ای که میان فتحعلی شاه و ناپلئون بسته شد چه بود ؟

19- در دوره ی فتحعلی شاه  به چند دلیل انگلستان خواهان بر قراری رابطه با ایران بود ؟

20- مظفر الدین شاه با چه اقداماتی در برابر خواسته مردم تسلیم شد ؟ 

21- یکی از مورد مخالفت روسیه با انقلاب مشروطه را بنویسید ؟

22- عوامل رونق تجارت در دوره ی صفویان ر ا بنویسید .

23- علت حمله و اشغال ایران توسط روسها و انگلیسی ها در جنگ جهانی اول چه بود ؟

24- مردم قهرمان تبریز در دوره ی  مشروطه به رهبری این افراد دست به قیام زدند . نام ببرید

25- مهم ترین خواسته مردم در آغاز انقلاب مشروطه چه بود ؟

26-  کدام شخصیت روحانی باعث لغو قرار داد رویتر شد .

27- نام قیام مردم فرانسه بر علیه لوئی شانزدهم چه بود ؟  

28- حکومت مشروطه سلطنتی به چه حکومتی می گفتند ؟

29-  در زمان حکومت محمد علی شاه قاجار تهران تو سط چه کسانی فتح شد . 

30- عهد نامه مفصل بین کدام کشور ها بو د  ؟

31- القاب زیر در تاریخ  به چه افرادی تعلق دا شت ؟  وکیل الر عایا   -     بها ء  - امیر  کبیر

32- جنگ چالدران بین کدام کشور ها بود و چه نتیجه ای داشت ؟

33-  در چه مواردی محمد علی شاه مخالفت خود را با مشروطه نشان داد ؟

34-  اقدامات مهم امیر کبیر را بنویسید .

35-  چرا روسها زمان پادشاهی  فتحعلی شاه را برای تصرف خاک ایران مناسب دیدند ؟

36- در زمان ناصر الدین شاه کدام سرزمین ها از ایران جدا شد ؟

37- نخستین جرقه ی انفلاب مشروطه زمانی پیدا شد که ..........  حاکم تهران به  بهانه ی گران شدن قند

عده ای از ......... را در ملاء عام مجازات نمود .

/ 0 نظر / 31 بازدید