مهارت در جستجوی اطلاعات فارسی از اینترنت

اشکال و نقصی که در همه خطوط جهان است دو علت دارد که یکی در اصل خط است و دیگری بر اثر تغییر و تحول زبان ایجاد می شود. دقت فراوان در ثبت همه دقایق تلفظ اغلب موجب دشواری شیوه خط است و این دقت زمانی ضرورت می یابد که زبانی توسعه بسیار بیابد و در کشورهای دیگری که به آن زبان سخن نمی گویند رایج شود. به عنوان مثال در خط عربی نقطه و علامت های حرکات وقتی به وجود آمد که زبان عربی نزد ملت های غیر عرب معمول شد، در خط یونانی نیز نشانه های آهنگ و تکیه][ پس از رواج آن زبان در مصر ایجاد شد تا کسانی که زبان مادری شان یونانی نبود و با تلفظ آن مانوس نبودند بتوانند کلمات و عبارات یونانی را هر چه درست تر ادا کنند. با این حال هیچ خطی هر قدر دقیق و شماره علامات آن فراوان باشد، ممکن نیست که کاملا نشانه شیوه تلفظ باشد. و با کمک علامات متعدد علم حروف نیز تا کسی چگونگی تلفظ زبانی را نشنود نمی تواند عبارت و کلمات آنرا مانند اهل آن زبان ادا کند. 
اما نقصی که بر اثر تحول زبان و به تدریج در خط حاصل می شود، مشکلی است که همه ملت ها با آن رو به رو هستند. بعضی از حروف و اصوات زبان در طی زمان تغییر می پذیرند و این تغییر در گفتار حاصل می شود، اما خط همیشه صورت کهن تلفظ را حفظ می کند، و از اینجا میان "گفتار" و "نوشتار" اختلاف روی می دهد. دیگر آن که هر زبانی ناگزیر لغاتی از زبان های دیگر به عاریت می گیرد و اگر علائم خط در این دو زبان یکی باشد کلمه خارجی به همان املای اصلی در نوشتن به کار می رودکه اغلب با املای کلمه مشابه در زبان ثانوی تفاوت دارد و از اینجا برای اصوات واحد علائم خطی متعدد پدید می آید. در خط فارسی نمونه همه این موارد را می توان یافت. چون خط عربی برای نوشتن فارسی به کار رفت کلماتی که از آن زبان اخذ شده بود به همان صورت اصلی نوشته شد. حال آنکه به یقین در هیچ دوره ای حروف خاص عربی را فارسی زبان ها درست مثل اصل تلفظ نکرده اند. در زبان های دیگر نیز این گونه موارد نمونه های متعدد دارد. شاید دو زبان انگلیسی و فرانسه بیش از همه زبان های جهان دچار اختلاف تلفظ و خط باشند

/ 0 نظر / 11 بازدید