اهمیت و جایگاه مجلس در قانون اساسی

قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی "اداره کشور را با اتکا به آرای عمومی " و از "راه انتخابات"تعریف کرده است از میان چهارده فصل و ‪۱۷۷‬ اصل قانون اساسی در چندین فصل (فصول پنجم، ششم وهفتم) به حاکمیت ملت و اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

اصول ‪۶۲‬تا ‪۹۰‬به اهم وظایف و اختیارات مجلس اشاره دارد:
‪ -۱‬وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر درقانون اساسی ( اصل ‪(۷۱‬ ‪ - ۲‬شرح و تفسیر قوانین عادی ( اصل ‪(۷۳‬
‪ -۳‬تصویب لوایح قانونی دولت (اصل ‪(۷۵‬
‪ -۴‬تحقیق وتفحص در تمام امور کشور(اصل‪(۷۶‬
‪ -۵‬تصویب عهد نامه ها، مقاوله‌نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی(اصل‪(۷۷‬
‪ -۶‬تصویب اصلاحات جزئی در تغییر خطوط مرزی (اصل ‪(۷۸‬
‪ -۷‬تصویب برقراری محدودیت‌های ضروری درحالت جنگ و شرایط اضطراری(اصل ‪(۷۹‬ ‪ -۸‬تصویب گرفتن ودادن وام یاکمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت (اصل‪(۸۰‬
‪ -۹‬تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت ازطرف دولت(اصل‪(۸۲‬ ‪ -۱۰‬تصویب انتقال بناها و اموال بناها(نفایس ملی) (اصل ‪(۸۳‬
‪ -۱۱‬حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی (اصل ‪(۸۴‬
‪ -۱۲‬رای اعتماد به وزیران ونیز حق سوال و استیضاح آنها (اصول ‪۸۷‬و‪(۸۹‬ ‪ -۱۳‬رسیدگی به شکایات از طرز کارمجلس ، قوه مجریه یا قضائیه (اصل‪(۹۰‬ بنا بر این مجلس بزرگترین نماد و جلوه مردم سالاری در جمهوری اسلامی محسوب می‌گردد و در اهمیت آن همین بس که حضرت امام خمینی(ره) مجلس را "عصاره فضایل ملت" و "فراهم آمده ی از "الله اکبرها ی مردم" می‌دانستند و برابر آموزه امام مجلس در"راس امور" می‌باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید