کریستف کلمب و نام گذاری آمریکا

333 
کاشفانی که به دنبال یافتن راه دریایی هندوستان بودند،چه شد که سر از آمریکا در   آوردند؟

 فرضیه کروی بودن زمین که از جانب دانشمندان جهان باستان اظهار شده بود،در قرن پانزدهم،مورد توجه قرار گرفت.نخستین کره های جغرافیایی ساخته شد.بعضی از دانشمندان تاکید می کردند که اگر کشتی یکسره در جهت مغرب رانده شود،بعد از پیمودن دور زمین به هندوستان خواهد رسید.آنها چنین می پنداشتند که چنین راهی از راهی که با دور زدن افریقا به هندوستان می رسد،نزدیکتر خواهد بود.(البته اشتباه می کردند)

کریستف کلمب نخستین دریانوردی بود که برای رسیدن به هندوستان،راه غرب را در پیش گرفت.او پسر یک پارچه باف ایتالیایی بود که در نزدیکی ژن سکونت داشت.او به هنگام جوانی در چندین سفر دریایی شرکت کرده بود،بعدها به تالیف و تنظیم نقشه های جغرافیایی پرداخت و پس از مطالعه خاطره دریانوردان و آثاردانشمندان بر کروی بودن زمین اطمینان حاصل کرد

 کلمب به اسپانیا مهاجرت کرد و در آنجا رحل اقامت افکند و با اصرار و الحاح از پادشاه اسپانیا تقاضا کرد که وسایل و افراد مورد نیاز را دراختیار او بگذارد تا او با گذاشتن از اقیانوس اطلس در جستجوی کشف راه دریایی هند برآید.پادشاه تنها بعد از هشت سال بود که با تقاضای کلمب موافقت کرد.پادشاه کلمب را به فرمانروایی کلیه سرزمینها و جزایری که احتمالا کشف بکند،تعیین کرد.بازرگانان و صاحبان کشتیها کلمب را در تهیه مقدمات سفر یاری کردند 
 در سال 1942،سه کشتی کوچک کاراول با 90 سرنشین از اسپانیا به راه افتاد.بادی موافق ناوگان کوچک را به سوی غرب راند.هفته ها گذشت اما از خشکی خبری نبود.هیچ چیزجزاقیانوس کران ناپیدا و ناشناخته در پیش چشم نبود.دریانوردان شکوه و شکایت سر داده،خواهان بازگشت بودند؛اما کلمب با عزمی راسخ کشتیها را پیش میراند.سرانجام بعد از 70 روز دریانوردی،به هنگام پگاه فریادی که همه مدتها در انتظار شنیدنش بودند،از یکی از کشتیها برخاست:خشکی

کشتیها به ساحل جزیره کوچکی رسیدند.بعد کلمب برای جستجوی طلا راه جنوب را در پیش گرفت و بدین ترتیب جزایر بزرگ کوبا و هايی تی را کشف کرد.در پایان سفر از سه کشتی کلمب تنها یک کشتی سالم ماند و او با همین کشتی به اسپانیا بازگشت

 چگونگی پیدایش نام امریکا

 کلمب در طی چند سال بعدی سه بار دیگر به غرب سفر کرد و جزایر زیادی را در دریای کارائیب کشف نمود و بخشی از کناره آمریکا را گشت اما به یافتن طلا و فراچنگ آوردن ثروتهای افسانه ای موفق نشد.دولت اسپانیا دریانورد دلیر را از تمام عناوین افتخار آمیزش محروم کرد.املاک و دارایی کلمب در راه ادای بدهیهایی که برای براه انداختن کشتها گرفته بود،از دستش رفت.ناگزیر این دریانورد بی باک گوشه عزلت گزید و در تنگنای گمنامی و تنگدستی توانفرسا چشم از جهان فروبست


کلمب مرد ولی تا پایان زندگی خود ندانست که قاره نوینی را کشف کرده است
او سرزمین تازه کشف شده را "هندوستان"و ساکنان انرن هندیان می نامید.بومیان امریکا هنوز به همین نام (هندیان)نامیده می شوند.بعدها ک جهانگرد ایتالیایی به نام آمریگو وسپوسی ثابت کرد که سرزمینهای کشف شده توسط کلمب بخشی است از قاره ای جدید.شرحی که امریگو از مسافرت خود در ساحل امریکای جنوبی نوشته بود،در اروپا مورد توجه همگان قرار گرفت و از این رو  قاره جدید را به جهت نام آمریکو آمریکا نامیده شد
/ 0 نظر / 42 بازدید