- شاه عباس پس از صلح با عثمانی ها کدام قسمت های ایران را به آنان واگذار کرد ؟

2- آقا محمد خان پس از مرگ کریم خان تلاش خود را برای رسیدن به سلطنت از کجا آغاز کرد ؟

3- تنها جنگ خا رجی کریم خان زند با چه کسانی بود ؟

4- طبق کدام عهدنامه افغانستا ن از ایرا ن جدا شد ؟

5-  در دوره ی صفویان بعد از پادشاه ............ بود که .......... نامیده می شد .

6- یکی از اهداف ضد استعما ری سید جمال الدین اسد ابادی مبارزه با استعمار ................... بود .

7- یکی از حوادث مهم جهان در اولین سال های احمد شاه ....................... بود .

8- مهم ترین طرفداران صفویه هفت طایفه ترک به نام ............ بودند .

9- میرزا حسینعلی نوری رهبر فرقه بابیه به دستور امیر کبیر تیر باران شد .

10 آ قا محمد خان پس از غلبه بر مدعیان داخلی متوجه گرجستان شد تا حاکم آن جا را مطیع خود کند .

11-  درقرون وسطی به مخالفت با سلطه کلیسا ، پاپ  و خواهان اصلاحاتی در اعتقادات دینی مسیحیان بودم . من کیستم :

12-  انتشار روزنامه و قایع  اتفاقیه از کار های مهم من بود . من کیستم :

13- چرا ناصر الدین شاه امتیازات زیادی به بیگانگان می دا د ؟

14- در قرن 17  جه تحولاتی سیاسی در انگلستان صورت گرفت ؟

15- چرا اوضاع ایران پس از تیموریان بسیار آشفته بود ؟

16- علت لشکر کشی نادر به هند را بنویسید .

17- کریم خان چه شهری به پایتختی بر گزید و چه لقبی به خود داد ؟

18- تعهدات فرانسه به ایران در عهد نامه ای که میان فتحعلی شاه و ناپلئون بسته شد چه بود ؟

19- در دوره ی فتحعلی شاه  به چند دلیل انگلستان خواهان بر قراری رابطه با ایران بود ؟

20- مظفر الدین شاه با چه اقداماتی در برابر خواسته مردم تسلیم شد ؟ 

21- یکی از مورد مخالفت روسیه با انقلاب مشروطه را بنویسید ؟

22- عوامل رونق تجارت در دوره ی صفویان ر ا بنویسید .

23- علت حمله و اشغال ایران توسط روسها و انگلیسی ها در جنگ جهانی اول چه بود ؟

24- مردم قهرمان تبریز در دوره ی  مشروطه به رهبری این افراد دست به قیام زدند . نام ببرید

25- مهم ترین خواسته مردم در آغاز انقلاب مشروطه چه بود ؟

26-  کدام شخصیت روحانی باعث لغو قرار داد رویتر شد .

27- نام قیام مردم فرانسه بر علیه لوئی شانزدهم چه بود ؟  

28- حکومت مشروطه سلطنتی به چه حکومتی می گفتند ؟

29-  در زمان حکومت محمد علی شاه قاجار تهران تو سط چه کسانی فتح شد . 

30- عهد نامه مفصل بین کدام کشور ها بو د  ؟

31- القاب زیر در تاریخ  به چه افرادی تعلق دا شت ؟  وکیل الر عایا   -     بها ء  - امیر  کبیر

32- جنگ چالدران بین کدام کشور ها بود و چه نتیجه ای داشت ؟

33-  در چه مواردی محمد علی شاه مخالفت خود را با مشروطه نشان داد ؟

34-  اقدامات مهم امیر کبیر را بنویسید .

35-  چرا روسها زمان پادشاهی  فتحعلی شاه را برای تصرف خاک ایران مناسب دیدند ؟

36- در زمان ناصر الدین شاه کدام سرزمین ها از ایران جدا شد ؟

37- نخستین جرقه ی انفلاب مشروطه زمانی پیدا شد که ..........  حاکم تهران به  بهانه ی گران شدن قند

عده ای از ......... را در ملاء عام مجازات نمود .

38- از جمله حوادث مهم زمان محمد شاه قاجار لشکر کشی او به .............. بود .

39- پس از امیر کبیر ناصر الدین شاه ................. را به جای انتخاب کرد .

40-  در زمان صدر اعظمی میرزا آقا خان نوری بود که .................. از ایران جدا شد .

41- در قرار داد ترکمن چای بخش هایی از خاک ایران در نواحی ................ از ایران جدا شد .

42- کشور خارجی کمک کننده به ایران در جنگ گمبرون کدام بود ؟

 

43-  کدام  مورد ،  توجه شاه تهماسب را در ابتدای حکومت به خود جلب نمود ؟

الف : جنگ با عثمانی                                                  ب: جنگ با ازبکان

ج: صلح با عثمانی                                                        د: رسیدگی به اوضاع داخلی

44- بر پایه کدام قرار داد ایران استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت ؟

45- قاجاریه از چه طوایفی بودند و چه زمانی وارد ایران شدند چگونه ؟

46-  دوره  .................  ازدوره های درخشان در تاریخ هنر و معماری ایران بود

47- فرزند عباس میرزا که ولیعهد فحعلی شاه  شد که بود ؟

48-  سلطنت او باعث شورش افغان ها  در اواخر حکومت صفویه شد .

49-  دو کشور  ......... و .............. اولین کشور های استعمار گر  بودند .

50- ............... با صدور فرمان مشرو طیت در برابر خواسته های مردم تسلیم شد .

51- در باره امتیاز رویتر نام کشور های طرف قرار داد را بنویسید و در زمان کدام  پادشاه بود ؟

52-  کشور های اتحاد مثلث را در جنگ جهانی اول نام  ببرید .

53-  شخصیت حاج ابراهیم خان کلانتر بر اساس مطالب کتاب بنویسید .

54-  در دوره صفویه پس از پادشاه ............ قرار داشت .

55- این قیا م که ................. نام گرفت از حوادث مهم تاریخ اروپا و جهان است .

56- بی اعتنایی محمد علی شاه نسبت به مشروطه و نمایندگان  مجلس نخست از مراسم تاجگذاری و ی شروع شد .

57-  شاه عباس پس از رسیدن به قدرت برای بر قراری نظم و افزایش قدرت خود چه کرد ؟

58-دو مورد از تصمیمات بزرگان کشور در دشت مغان را بنو یسید .

59- در قرن 17  حکومت انگلستان از ............ که شاه همه کاره بود به ............... تبدیل شد و دارای مجلس گردید .

60- تجارت خارجی ایران در زمان صفویه بیشتر با کدام کشور ها بود ؟

61-  در قرون جدید کدام تحولات اجتماعی سیاسی در امریکا صورت گرفت .

62- صدر اعظم لطفعلی  خان که دروازه های شهر شیراز را به روی او بست که بود ؟

63-  در زمان کریم خان ................ در کشور بر قرار گردید و فعالیت های ........... از سر گرفته شد .

64- آثار و بنا های مهم زمان حکومت کریم خان را  نام ببرید

65- کداک پادشاه صفو یه در تثبیت حکومت صفوی نقش داشت ؟

66-در جنگ جهانی اول ایران توسط کدام کشور ها اشغال شد . چرا ؟

67- مذهب شیعه توسط کدام پادشاه مذهب  رسمی کشور انتخا ب شد .

68- حاج ابراهیم کلانتر  به دستور ................  به قتل رسید

69- در زمان صدارت ............... افغانستان از ایران جدا شد .

70-  در زمان صفویه پرتغالی ها کدام مناطق را تصرف کرده بودند ؟

71-  یکی از حوادث مهم جهان در سال اول حکومت احمد شاه  چه بود .

72-نادر شاه در چه جنگی  توانست کشور هند را شکست دهد .

73- اوج قدرت صفویان در دوره ی حکومت ................... بود .

74- فعالیت های اقتصادی دردوره صفویه را بنویسید .

75- در قرار داد ترکمن چای بخش هایی از خاک ایران د ر نواحی ............... و  ............ به

تصرف روس ها در آمد

76- امتیازات داده شده توسط ناصر الدین شاه به بیگانگان را نام ببرید .

77- صدر اعظم در زمان صفویه بعد از شخص ......... قرار داشت که ............. نامیده میشد.

78- در زمان  ناصر الدین شاه  حاکم  خراسان هرات را تصرف کرد  . انگلیسی ها در مقابل چه مناطقی را تصرف کردند ؟

79- فاتحان تهران در زمان محمد شاه قاجار چه کسانی بودند .

80-  علت جنگ کرنال چه بود .

81- از کسانی بودم که در ابتدای قیام مشروطه از آن حمایت کردم ولی با مشاهده ی انحراف مشروطیت از

 مسیر اسلام به مخالفت با آن بر خاستم .

82- با فتوای چه کسی قرار داد تالبوت در زمان ناصر الدین شاه لغو شد .

83- قرون جدید شامل چه دوره ای از تاریخ اروپا است و همزمان با کدام دوره های تاریخی ایران است .

84- چه عواملی موجب قیام مردم در زمان مظفر الدین شاه شد و سر انجام نتیجه این قیام چه شد .

85- سه نفر از کسانی که در دوره صفویه با تأ لیف کتاب خدمات ارزندهای را انجام دادند نام  ببرید.

86- پیش از شروع  جنگ جهانی اول رقابت و اختلاف اصلی کشور های اروپایی بر سر چه مسائلی بود ؟

87- هدف و تلاش  اصلی کریم خان  در دوران حکومتش چه بود .

88- محمد علی شاه برای نابودی مشروطه از حمایت کدام کشور بر خوردار بود.

89- فیلسوف نام دار دوره ی صفویه را  نام ببرید .

سئوالات از درس 9 تا 15 طراحی شده است .

1- نماز عید فطر سال 57 به امامت ................. و سخنرانی .................. بر گزار شد  ( دکتر مفتح و دکتر با هنر )

2- در نجف چه کسی  با نوشتن کتاب حکومت اسلا می  قدم در راه مبارزه فرهنگی  گذاشت     امام خمینی

 3 دولت شوروی پس ا ز  روی کار امدن مصدق از انجام چه کار هایی خود داری کرد .؟ از خرید نفت و حتی از باز پس دادن بدهی های خور به ایران خود داری کردند .

 4 امام خمینی اسد ا.. علم را در مورد چه مسائلی مورد باز خواست قرار دادند .؟   حمله مأ موران دولتی به مردم در بازار تهران بر گزاری همه پرسی حمله به مدرسه فیضیه در قم

5 رضا خان پس از رسیدن به سلطنت نسبت به دین چه روشی داشت .؟ دین را مانع پیشرفت کار میدانست

6 به چه علتی پس ا ز جنگ جهانی اول  معاهده صلح  ورسای  پایدار نماند؟ غرامت های سنگین بر دولت های شکست خورده مرز بندی های جدید کشور های پیروز به نادیده گرفتن حقوق دیگر کشور ها ادامه دادند .-

 7- چرا  13 آبان را روز دانش آموز نامیدند ؟     ص 89

8 علت قیام 30 تیر 1331 را بنویسید .      به علت استعفاء مصدق و حمایت مردم و آیت ا.. کاشانی ا زاو

9 پیش از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی کشور های اروپایی بر سر چه مسائلی بود / توسعه طلبی ارضی رقابت های استعماری رقابت های صنعتی و تجاری

10 انگلیسی ها برای تثبیت موقعیت رضا خان او را چگونه معرفی می کردند ؟  او را مردی وطن پرست و اصلاح طلب و ضد بیگانه معرفی کنند .

11- دو مور د  از اصلا حات رضا خانی را نام ببرید . احداث راه آهن و ایجاد دانشگاه

12- چه عواملی زمینه برای تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی آماده کرد . ؟  حمایت انگلیس از رضا خان سر کو بی مخالفان  آگاه -

13- پس ا ز با زگشایی مجلس علمای نجف به مدرس چه مأ موریتی دادند     به عنوان مجتهد طراز اول در جلسات مجلس حضور داشته با شد و بر طبق قانون اساس بر مصوبات آن نظارت کند

14- مهم ترین عاملی که با عث نزدیک شدن کاشانی و مصدق به یکدیگر شد چه بود   ملی شدن صنعت نفت ایران

15-  چرا دولت مصدق از نخست وزیری استعفا ء کرد .؟   مصدق برای آنکه بتواند بر اوضاع کشور تسلط بیشتری داشته باشد از شاه خ.است تا پست وزارت جنگ را به او بسپارد ولی شاه با این در خواست موافقت نکرد .

16- ساواک برای سخنرانان مذهبی ماه محرم چه شرایطی را تعیین کرد .؟ 1- علیه شخص اول شاه  مملکت سخنی نگویند  -2 علیه اسرائیل سخنی نگویند .- 3 مرتب به  گوش مردم نخوانند که اسلا م د رخطر است .

17- مهم ترین خواسته مردم در فضای باز سیاسی چه بود . ؟        در خواست آزادی زندانیان سیاسی

18- نخستین مرجعی که با لایحه انجمن های ایالتی مخالفت کرد که بود .؟          امام خمینی

19- فجیع ترین جنایت رژ یم در 15 خرداد 42 چه بو د .؟         قتل عام کفن پو شان ورامین

20-  کشور های اتحاد مثلث  و اتحاد مثلث در جنگ اول جهانی را نام ببرید . ( ایتالیا و آلمان اتریش و مجارستان )  ( انگلستان و فرانسه و روسیه )

21- واقعه 17 شهریور 57 را توضیح دهید    ص 88

22- منطقه خلیج فارس از دو نظر اهمیت داشت نام ببرید ؟     اقتصادی و نظامی

23- جانشین مصدق پس از استعفاء که بود .     قوام السلطنه

24- کودتای 28 مرداد بدستور مستقیم چه کشوری صورت گرفت ؟     آمریکا

25- در بهمن ماه 57 به فرمان امام خمینی  شورای ........................ تشکیل شد .    انقلاب

26- لایحه  مصونیت  قضایی آمریکا ییان  در ایران توسط ............  نخست وزیر وقت به مجلس بر ده شد . منصور

27- استخدام مستشاران خارجی در زمان احمد شاه با سیاست های کدام کشور ها مخالفت داشت   انگلیس و روسیه

28- چرا دولت انگلیس پس از جنگ جهانی اول نیرو هایش را از ایران خارج کرد .؟   تا هم هزینه کمتری مصرف کنند و هم از نفرت مردم نسبت به خود بکاهند و سلطه غیر مستقیم را بر مستقیم ترجیح  می دادند و حکومت وابسته به خود ایجاد کنند

29- علت قیام نوزدهم دی ماه مردم قم چه بود .    اعتراض به توهین به امام در روز نامه اطلاعات

30 جنگ جهانی دوم با حمله کدام کشور ها و به چه مناطقی از جهان شروع شد     آلمان به لهستان  به دنبال آن ایتالیا و ژاپن در اروپا و  چین پیشروی کردند

31- چرا گرو های مسلحانه نتوانست مردم را  با خود همراه سازند ؟.   اولاً رابطه آنان با مردم بسیار  محدود بود  و ثانیا ً بر خی آز آنان  دارای عقاید غیر اسلامی و حتی ضد اسلامی بودند و مردم به آنان اعتماد نداشتند

32- دو مورد از اقدامات زمان نخست وزیری هویدا را نام ببرید    هدر دادن ثروت های ملی ایران رواج غرب گرایی و اسلام زدایی -

33- چرا شاه در سال 57 دست به عقب نشینی هایی زد و عده ای از زیر دستانش را از کار بر  کنار کرد ؟     فریب دادن مردم و جلو گیری از گسترش انقلاب بود .

34- مبارزات سیاسی مردم پس از خرداد 42 تا پیروزی انقلاب را نام ببرید .    مبارزات امام و یارانش ر نجف مبارزات شخصیت های مذهبی و مبارز د ر دراخل کشور مبارزات  دانشجویان خارج و خارج از کشور

35- چرا رضا خان در جنگ جهانی دوم در صدد دوستی با دولت آلمان بر آمد .   چون فکر می کرد که  آلمان قدرت برتر نظامی است  

36-در جنگ جهانی عاقبت کدام گروه پیروز شدند ، متفقین یا متحدین .؟    متفقین

37- در سال 1304 کدام مجلس برای تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی تشکیل  شد .   ( مؤ سسان)

38- امام خمینی در چه تاریخی از ایران تبعید شد  ؟ .   ( 13 آبان 43 به ترکیه و سپس به عراق نجف اشرف )

39- یکی از عظیم ترین اجتماعات مردمی در طو ل تاریخ مربوط به راهپیمایی ................ و ..................  سال 57  می باشد. ( تاسوعا و عاشورا)

40 چرا انگلیسی ها پس از جنگ جهانی اول سیاست نوینی را در ایران در پیش گرفتند ؟ .( مشکل انگلیسی ها این بود که حکومت قاجار توانایی لازم برای تأ مین اهداف آنها را نداشت .)

41- امام خمینی پس از ترک عراق به کدام کشور رفتند ؟   (  ابتدا به کویت ولی دولت  کویت مانع ورود امام شد و امام به ناچار راهی فرانسه شدند و در نوفل نوشاتو در نزدیک پاریس اقامت گزیدند )

42- چرا شاه تا قبل از سال 41 لایحه انجمن های ایالتی را مطرح نکرد .؟(   مقام بر جسته و نفوذ فراوان آیت ا.. بروجردی که در آن سال ها یگانه مرجع تقلید مردم محسوب می شد )

43- علت اشغال ایران در جنگ جهانی اول چه بود . ؟  انگلستان و روسیه که می ترسیدند آلمان در ایران نفوذ کند و بر منابع نفتی آن دست یابد با سربازان خود به کشور ما حمله کردند .

44- آخرین نخست وزیر شاه که بود /؟   بختیار

 


 

 

تاریخ سوم

 

 • اوضاع ایران قبل از تشکیل دولت صفویان ( بعداز تیموریان) چگونه بود شرح دهید ؟ ( درس1)                                                
 • در اواخر قرن نهم هجری کدام دشمنان خارجی به ایران حمله می کردند ؟
 • قبل از تشکیل دولت صفویان ، میان مردم ایران تفرقه ی شدیدی بود ، علت این تفرقه چه بود ؟
 • مؤسّس صفویان که بود و مهمترین طرفداران آنها چه گروهی بودند و چه مذهبی داشتند ؟
 • اقدامات شاه اسماعیل صفوی را نام ببرید ؟
 • جنگ چالدران بین چه کسانی بود و چرا این جنگ را چالدران نامیدند ؟
 • علّت شکست سپاه صفوی در جنگ چالدران چه بود ؟
 • جانشین شاه اسماعیل صفوی که بود و اوضاع کشور به هنگام به پادشاهی رسیدن وی چگونه بود ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • سلسله ی صفوی را چه کسی تأسیس و چه کسی تثبیت و چه کسی قدرتمند ساخت ؟   (درس 2)
 • شاه عباس با چه حیله ای توانست عثمانی ها را شکست دهد ؟
 • شاه عباس از تجربه ی شکست چالدران چه عبرتی آموخت و برای جبران آن چه کرد ؟
 • یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس چه بود ، شرح دهید ؟
 • دو علّت همکاری انگلیسی ها با ایرا ن در جنگ با پرتغالی ها چه بود ؟
 • دلایل ضعف و سپس سقوط سلسله ی صفوی را بنویسید ؟
 • سقوط دولت صفوی در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد ، توضیح دهید ؟
 • پایتخت صفویان چه شهری بود و هنرهای مهم این دوره را نام ببرید ؟
 • دانشمندان دوره ی صفوی را نام ببرید ؟
 • عوامل رونق تجارت در دوره ی صفوی را نام ببرید ؟
 • مهمترین کارخانه های دوره ی صفوی را نام ببرید ؟
 • دو علت تمایل اروپائیان به داشتن رابطه با ایران در دوره ی صفوی را بگوئید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چرا نادر در ابتدا به شاه تهماسب دوم پیوست و سردار سپاه او شد ؟  ( درس 3 )
 • نادر در چه جنگی اشرف افغان را شکست داد ؟
 • چرا نادر ، شاه تهماسب دوم را از سلطنت برکنار کرد ؟ 
 • تصمیم شورای دشت مغان چه بود شرح دهید ؟
 • نادرشاه چند سال پادشاهی کرد و چه مناطقی را فتح نمود ؟
 • مهم ترین فتح نادرشاه کجابود و چرابه آنجا لشکر کشی کرد ؟
 • پایتخت افشاریّه چه شهری بود و عاقبت نادرشاه راشرح دهید ؟ 
 • مؤسّس دولت زندیّه چه کسی بود و به جای عنوان پادشاه به خود چه لقبی داد ؟
 • پایتخت زندیّه چه شهری بود و چه آثاری از این دوره در این شهر باقی مانده است ؟
 • تنها جنگ خارجی دولت زندیّه چه جنگی بود ؟
 • اوضاع سیاسی ایران پس از مرگ کریم خان زند چگونه بود ، توضیح دهید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • قرون جدید به چه قرن هایی از تاریخ اروپا گفته می شود ؟  (درس 4 )
 • قرون جدید اروپا هم زمان با تاریخ ایران در چه دوره هایی بود ؟                                                                                                                                                              
 • در پی تحوّلات قرون جدید اروپا ، چه مذهب جدیدی و به رهبری چه کسی بوجود آمد ؟ 
 • تحولات مذهبی در اروپا باعث ایجاد چه جنگ هایی شد ؟
 • از تحولات صنعتی قرون جدید اروپا ، انقلاب صنعتی بود ، آن را شرح دهید ؟ 
 • رابطه ی انقلاب صنعتی با پیدایش و گسترش استعمارگری اروپائیان را شرح دهید ؟
 • تحوّلات سیاسی و اجتماعی قرون جدید اروپا را نام ببرید ؟
 • نخستین کشورهای استعمارگر اروپایی را نام ببرید ؟         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                    

 • قاجاریه ازچه طوایفی بودند و در کجا ساکن شدند ؟ ( درس 5 )                                                                                                  
 • چرا بعد از مرگ کریم خان زند، آغا محمدخان از شیراز فرار کرد ؟                                                                                 
 • آغا محمد خان چگونه توانست لطفعلی خان زند را شکست دهد ،شرح دهید ؟
 • حاج ابراهیم خان کلانتر چه نقشی در پیروزی آغامحمدخان قاجار بر زندیّه داشت ؟
 • مؤسّس قاجاریّه چه کسی بود و کجا را پایتخت خود قرار داد؟
 • جانشین آغامحمدخان قاجار چه کسی بود و چگونه بر تخت نشست ؟
 • جنگ های ایران و روسیّه در زمان کدام پادشاه قاجاریّه روی داد؟
 • در زمان فتحعلی شاه قاجار چه کسی بر فرانسه حکومت می کرد ؟
 • در قرارداد بین ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه ، تعهّدات دو طرف چه بودو سرانجام آن چه شد؟
 • در زمان فتحعلی شاه ، انگلستان به چند دلیل خواهان داشتن رابطه با ایران بود، نام ببرید؟
 • عهدنامه ی مفصّل بین ایران و چه کشوری بسته شد و تعهّدات دو کشور را در این قرارداد را شرح دهید ؟
 • علت و نتیجه ی جنگ اوّل ایران و روسیّه را شرح دهید ؟
 • علّت و نتیجه ی جنگ دوّم ایران و روسیّه را شرح دهید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • نخستین اقدام محمّدشاه در آغاز سلطنت چه بود ؟  (درس6 )
 • یکی از حوادث مهمّ زمان محمّدشاه چه بود و نقش انگلیسی ها در این واقعه را نیز بیان کنید ؟
 • هدف انگلیس و روسیّه در حمایت از فرقه های بابیگری و بهائیگری چه بود ؟
 • سید علی محمد باب چه ادّعاهایی کرد و مورد حمایت چه کشوری بود و عاقبت او چه شد ؟
 • جانشین محمدشاه که بود و صدراعظم معروف او چه کسی بود ؟
 • اقدامات امیرکبیررا نام ببرید ؟
 • سرنوشت امیرکبیررا شرح دهید ؟
 • قراردادپاریس بین ایران و چه کشوری بسته شدو موضوع آن چه بود ، شرح دهید ؟
 • افغانستان در زمان کدام پادشاه قاجاریّه از ایران جدا شد ؟
 • هدف ناصرالدین شاه از دادن امتیازات فراوان به بیگانگان چه بود ؟
 • امتیاز رویتر را شرح داده و چگونگی لغو آن را نیز بنویسید ؟
 • امتیاز تالبوت( توتون و تنباکو) چه بود و چگونگی لغو آن را نیز شرح دهید ؟
 • ناصرالدّین شاه توسط چه کسی کشته شد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • جانشین ناصرالدّین شاه که بود و در زمان او چه انقلابی روی داد ؟ ( درس 7)
 • حکومت مشروطه ی سلطنتی یعنی چه ، توضیح دهید ؟
 • نخستین جرقّه ی انقلاب مشروطه چگونه روشن شد ، شرح دهید ؟
 • در آغاز انقلاب مشروطه نخستین خواسته ی مردم چه بود ؟
 • رهبران انقلاب مشروطه چه کسانی بودند ؟
 • چه رویدادی باعث شد تا مظفّرالدّین شاه ، فرمان مشروطیّت را صادر کند ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • دلایل مخالفت روسیّه با انقلاب مشروطه را ذکر کنید ؟   ( درس  8)
 • بی اعتنائی محمدعلی شاه نسبت به مشروطه و نمایندگان مجلس چه زمانی آشکار شد ؟
 • محمدعلی شاه با فشار چه کسانی مجبور شد تا متمّم قانون اساسی مشروطیّت را امضاء کند ؟
 • محمدعلی شاه با چه بهانه ای و چگونه مشروطه خواهان را سرکوب کرد ؟
 • رهبران قیام مردم تبریز علیه استبداد محمدعلی شاه  ، چه کسانی بودند ؟
 • چرا شیخ فضل ا... نوری بعدها با مشروطیت مخالفت کرد ؟                                                                                                                                                                                                          
 • پیشنهادشیخ فضل ا... نوری بر قانون اساسی مشروطیّت چه بود ؟                                                                                                       
 • اقدام ناپسندمشروطه خواهان پس از فتح تهران چه بود ؟
 • قبل از اعدام شیخ فضل ا... نوری وی در پاسخ با درخواست پناهنده شدن به سفارت روسیّه ، چه گفت ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • در زمان عضدالملک مجلس برای حل مشکلات کشور ، چه تصمیمی گرفت ؟   ( درس 9 )     
 • عکس العمل روسیّه و انگلیس در برابر استخدام مورگان شوستر چه بود؟
 • چه کسی تهدید روسها مبنی بر اخراج شوستر از ایران را پذیرفت و حوادث بعد از آن را نیز شرح دهید ؟
 • چرا پس از تاج گذاری احمدشاه افراد سودجو توانستند قدرت را در دست بگیرند ؟
 • در زمان احمدشاه چه کسانی علیه بیگانگان قیام کردند ؟
 • یکی از حوادث مهم زمان آغاز سلطنت احمدشاه چه بود ؟
 • پیش از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی کشورهای اروپایی بر سر چه مسائلی بود؟
 • پیش از شروع جنگ جهانی اول چه کشورهایی از وضع موجود ناراضی بودند؟ 
 • دسته بندی کشورهای درگیر در جنگ جهانی اول را نام ببرید؟ 
 • جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد ؟
 • وضع ایران در جنگ جهانی اول چگونه بود و چرا دولت قاجار نتوانست کاری از پیش ببرد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • سیاست جدید انگلستان در ایران پس از جنگ جهانی اول چه بود ، شرح دهید ؟(  درس10 )
 • چرا انگلیسی ها پس از جنگ جهانی اول ، قاجارها را برای اجرای سیاست جدید خود مناسب نمی دیدند ؟
 • اوّلین گام انگلیسی ها برای اجرای سیاست جدید خود در ایران ، چه اقدامی بود، شرح دهید ؟
 • چه عواملی زمینه ساز تغییر سلطنت از قاجاریّه به پهلوی بود ؟
 • تصمیم مجلس مؤسّسان در سال 1304 چه بود ؟
 • آیا رضاخان پس از رسیدن به سلطنت و پیش از آن نسبت به دین روش یکسانی داشت ، شرح دهید ؟
 • مدرّس چگونه به مجلس راه یافته بود و چرا مخالف رضاخان بود و رضاخان با او چه کرد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • دلایل پایدار نماندن صلح بعد از جنگ جهانی اوّل ( معاهده ی ورسای) چه بود ؟  ( درس 11)
 • رهبران آلمان وایتالیا در جنگ جهانی دوم چه کسانی بودند ؟
 • آلمان و ایتالیا پیش از شروع جنگ جهانی دوم ، کدام کشورها را عامل بدبختی خود می دانستند ؟
 • کدام کشور درگیر در جنگ جهانی دوم آسیب کمتری دید ؟ چرا ؟
 • دولت های محور در جنگ جهانی دوم چه کشورهایی بودند و این جنگ چگونه آغاز شد ؟
 • دولت های متّفقین در جنگ جهانی دوم چه کشورهایی بودند و کدام دسته پیروز شدند ؟
 • علّت برکناری رضاخان توسّط متّفقین در جنگ جهانی دوم را شرح دهید ؟
 • کدام شهرهای ژاپن در جنگ جهانی دوم توسّط آمریکائی ها بمباران  اتمی  شد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • رهبران سیاسی و مذهبی نهضت ملّی نفت ایران چه کسانی بودند؟  ( درس12 )
 • در آغاز نهضت ملّی نفت چه عاملی مصدّق و کاشانی را به هم نزدیک می کرد ؟
 • پیش از پیروزی نهضت ملی نفت ، صنعت نفت ایران در اختیار چه کشوری بود ؟
 • پس از ملی شدن صنعت نفت ایران ، انگلیس و شوروی چه مشکلاتی را برای دولت مصدق ایجاد کردند ؟
 • آیت ا... کاشانی در برابر نخست وزیری قوام السّلطنه چه واکنشی نشان داد ، شرح دهید ؟
 • علّت و نتیجه ی قیام مردم در سی ام تیر 31 را بیان کنید ؟
 • کودتای 28 مرداد سال 32 به دستور مستقیم چه کشوری و توسّط چه کسی و علیه چه کسی انجام شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چرا شاه تا قبل از سال 41  لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی  را مطرح نکرد ؟  ( درس 13 )
 • دو بند از لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی که هدف ضدّ دینی داشت را بیان کنید ؟
 • چگونگی حمله ی مأموران رژیم به مدرسه ی فیضیّه ی قم  را شرح دهید ؟                                                                                                                                                                                                    
 • امام خمینی (ره) پس از کشتار فیضیّه در چه مواردی امیر اسدا...علَم را بازخواست نمود ؟                                                                  
 • در محرّم سال 42 ساواک چه شرایطی را برای سخنرانان مذهبی تعیین کرد ؟
 • علّت قیام مردم تهران و ورامین در 15 خرداد سال 42 چه بود شرح دهید ؟
 • فجیع ترین جنایت رژیم در 15 خرداد سال 42 چه بود ؟
 • لایحه ی مصونیّت قضایی آمریکائیها ( کاپیتولاسیون ) توسّط کدام نخست وزیر به مجلس برده شد ؟
 • عکس العمل رژیم پس از مخالفت امام خمینی (ره) با لایحه ی کاپیتولاسیون چه بود ، شرح دهید ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 • حسنعلی منصور چرا و توسّط چه کسی به قتل رسید ؟  ( درس 14 )
 • اقدامات هویدا در جهت خدمت به بیگانگان و حفظ حکومت پهلوی را نام ببرید ؟ 
 • نام دو تن از روحانیّون مبارز که سالها در زندان رژیم بودند را بنویسید ؟
 • منطقه ی خلیج فارس از چند جهت برای آمریکا اهمیّت داشت ، توضیح دهید ؟
 • چه خطری منافع آمریکا را در خلیج فارس تهدید می کرد ؟
 • پس از قیام 15 خرداد 42 ، مبارزات علیه رژیم به چه اشکالی ادامه پیدا کرد ؟
 • مبارزات سیاسی علیه رژیم پس از قیام 15 خرداد 42 ، به چند صورت ادامه یافت ، نام ببرید ؟
 • چه کسانی در مبارزات فرهنگی علیه رژیم فعّالیّت می کردند ؟ چگونه ؟
 • چرا گروههای مسلّحانه نتوانستند مردم را علیه رژیم، با خود همراه سازند ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چرا با هر تغییری در هیئت حاکمه ی آمریکا ، شاه ایران مجبور می شد سیاست های خود را تغییر دهد ؟  ( درس 15 )
 • چرا دولت مردان جدید آمریکا در سال 56 ، به سرکوب مردم و خشونت آشکار در کشورهای زیر سلطه ی خود معتقد نبودند
 • در آبان ماه سال 56 چه خبر دردناکی در ایران منتشر شد ؟
 • علّت قیام مردم قم در 19 دی سال 56 چه بود ، شرح دهید ؟
 • نماز عید فطر سال57 به امامت و سخنرانی چه کسانی برگزار شد ؟
 • امام خمینی ( ره ) پس از ترک عراق به کجا رفت ، توضیح دهید ؟
 • در 13 آبان سال 57 چه حادثه ای روی داد ، شرح دهید ؟
 • یکی از عظیم ترین اجتماعات مردمی در تاریخ انقلاب، چه واقعه ای بود ؟
 • آخرین نخست وزیر شاه که بود و شاه باچه هدفی او را نخست وزیر خود کرد ؟
 • امام خمینی (ره) پس از ورود به تهران به کجا رفتند و درآنجا چه فرمودند ؟
 • نخستین رئیس دولت موقّت انقلاب چه کسی بود ؟
 • روز ورود امام به ایران و روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه روزهایی است ؟
 • اوّلین نمازجمعه ی تهران به امامت چه کسی برگزار شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • نخستین نیروی انتظامی مردمی با چه نامی و با چه هدفی و در چه زمانی تشکیل شد ؟ ( درس 16 )
 • مردم ایران پس از پیروزی بر رژیم شاه ، در چه تاریخی نوع حکومت کشور خود را تعیین کردند ؟
 • کدام نهادها پس از پیروزی انقلاب تشکیل شدند ؟
 • مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران چه بود ؟
 • استکبار جهانی چه توطئه هایی  را پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای کشور ما ایجاد کردند ؟
 • چرا دانشجویان ، سفارت آمریکا را اشغال نمودند و عکس العمل آمریکا پس از این واقعه چگونه بود  ؟
 • از توطئه های امریکا علیه انقلاب ، تحریم اقتصادی بود ، در این باره توضیح دهید .
 • مهمترین و سخت ترین توطئه ای که دشمنان پس از پیروزی انقلاب ایجاد کردند چه بود و چند سال طول کشید ؟
 • رهبرمعظّم انقلاب در باره ی امام خمینی  چه فرموده اند ؟
 • آیت ا... خامنه ای قبل از رسیدن به رهبری ، چند سال رئیس جمهور بودند ؟
 • امام خمینی ( ره ) در چه تاریخی رحلت نمودند ؟