نمونه سوالات مهم اجتماعی نوبت اول پایه سوم راهنمایی

1-کدام یک از  موسسات و سازمان های  زیر به  طور غیر مستقیم  با  مردم  سر و کار دارند ؟

الف) صدا و سیما                             ب) آموزش  و  پرورش                           ج)سازمان  مدیریت  و  برنامه  ریزی کشور                د) تربیت  بدنی

2- امروزه  اکثر  نیازهای  ما  از  طریق . . . . . . . . تامین می شود .  الف) خانواده                 ب) موسسات

3-سازمان  مدیریت  و  برنامه ریزی  کشور . . . . . . . . . . .  و . . . . . . . . . . . . برنامه های  همه  سازمان ها یی است که با  مردم  به  صورت ...........  سر و کار دارند .

4-همه  موسسات  یک  هدف را دنبال  می کنند و آن  تامین . . . . . . . . . . . . . است .

5-در میان  موسسات   بانک ها   به  صورت  مستقیم  با  مردم  سر و کار دارند .            ص                  غ

6- سازمان  مدیریت  و  برنامه ریزی کشور  به  صورت  مستقیم  با  مردم  سر و کار ندارد .   ص                  غ

7-جامعه از تعدادی خانواده  تشکیل شده که  نیازهای خود را  از طریق  موسسات  تامین  می کنند .   ص          غ

8- همه  اعضای  بدن  موجود  زنده چه  هدفی را  دنبال می کنند ؟

9- در گذشته  مردم  از  طریق . . . . . . . . . از خدمات  یکد یگر  بهره مند  می شدند .

10- اگر موسسه ای  وظایف  خود  را  به خوبی  انجام  ندهد  چه  مشکلاتی  پیش  می آید؟(با ذکر مثال توضیح دهید)

11- رابطه  مردم   با   سازمان   مدیریت  و  برنامه ریزی  کشور چگونه  است ؟

12- موسسات  زمانی  می توانند  نیازهای  مردم  را  تامین  کنند  که . . .

الف) با جامعه در ارتباط  باشند                  ب)  با مردم در رابطه باشند              ج) با  یکدیگر  روابط  متقابل داشته  باشند                 د) مکمل  یکدیگر باشند

13- سه  مورد  از  نیازهای  ما  که  به  وسیله موسسات  تامین  می شوند  را  نام  ببرید

14- جامعه  برای  ادامه  بقای  خود  به  وحدت  نیاز  دارد .          ص                  غ

15- برای  ایجاد  نظم  و  هماهنگی در جامعه  مردم  و موسسات  چه  وظایفی  بر عهده  دارند ؟

16- یک جامعه  زمانی  می توا تند  به  راحتی به  مسیر خود  ادامه دهد و به  هدف های خود   برسد  که  همه  موسسات  آ ن  با  هم  به  صورت . . . .. . .  و . . . . . . .  عمل کنند .

17- برای انجام  یک  مسابقه  فوتبال  چه  سازمانها  و  موسساتی با  هم  همکاری می کنند ؟ (3 مورد)

18- اگر بین  موسسات  همکاری  وجود  نداشته  باشد  برای مردم  چه مشکلاتی  بوجود می آید ؟

19- 3 وظیفه از  وظایفی  را  که  دولت  به  عهده  دارد را  نام  ببرید .

20- نیاز جامعه  به  حکومت  یک  نیاز  .. . . . . . .  . است

21- وضع  قا نون  ، اجرای  قا نون  و  نظارت  بر اجرای  قا نون  از  وظا یف . . . . . . . است .

الف)   قو ه مجریه                                    ب) قوه قضاییه           ج) قوه مقننه                   د) حکومت

22- برای  اداره  جامعه . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . لازم  است .

23- حکومت  از  چه  راه ها یی  ارزش های دینی  و ملی را  حفظ  می کند ؟

24- آیا  جامعه  می تواند  بدون  حکومت  به  حیات  خود  ادامه  دهد ؟ چرا ؟

25- اگر در  یک  جامعه  حکومت  نیاشد  چه  مشکلاتی  بوجود  می آید ؟

26- نیاز  جامعه  به  حکومت  در طول   تاریخ  را  توضیح دهید .

27- هماهنگی  بین  مردم  و  موسسات  در  جامعه  توسط . . . . . . . . . . به  وجود  می آید .

28- جامعه از  تعدادی . . . . . . . . . . تشکیل شده  است که  نیازهای  خود  را  ا ر طریق  موسسات  تامین  می کنند .  

29- هنجار را  تعریف کنید  و  انواع  آن  را  نام  ببربد .

30- قا نون  چیست ؟

31- حکومت  به  چه  وسیله ای  میان  موسسات  مختلف  هماهنگی   به  وجود می آورد ؟

32- نوع هنجارهای زیر را  مشخص کنید .

الف) سه وعده غذا خوردن                                                    ب) رعا یت حجاب        

ج) رفتن به سربازی                                                             د) یک جور لباس پوشیدن

33- قا نون در جامعه  غیر از هماهنگ  ساختن  موسسات  چه  کارکردهای  دیگری  دارد ؟

34- کدام  یک  از  هنجارهای  زیر  به  تدریج  د ر زندگی  انسان ها  به  وجود آمده  است ؟

الف) یک جور غذا خوردن              ب)دستورات دینی                              ج) یک جور احوال  پرسی کردن                      د) موارد الف و ج

35- سه  نمونه از  قوانین  و  مقرراتی  را  که  شما  در  مدرسه  رعایت  می کنید  را  نام  ببرید .

36-نوع  دیگر  هنجار که  توسط حکومت  بوجود  می آید . . . . . . . . . . .  نام  دارد .

37- نظم  و  هماهنگی  میان  موسسات  به  وسیله . . . . . . . . برقرار  می گردد .

38- یک  جور احوال پرسی کردن  را  هنجار . . . . . . . و  رعایت  کردن  عفت  عمومی را  هنجار . . . . .  می گویند

39- وظایف   موسسات  گوناگون  در جامعه  به  چه  وسیله ای  هماهنگ می شود ؟ چگونه ؟dn . . . . . Hdnیآی 

40- تفاوت  در حکومت ها   به  تفاوت در ..... ، فرهنگ و . . . . . . . . هر کشو ر بستگی  دارد .

41- مهمترین  ملاک های  طبقه بندی حکومت ها  میزان  توجه آن ها   به . . . . . . . . . .  است .

42- هدف  اصلی  حکومت  الهی  چیست ؟

43- با  توجه  به  میزان  توجه  به  قوانین  الهی  حکومت ها  را  می توان  به  چند  دسته  تقسیم کرد ؟

44- حکومت  الهی چه  ویژگی هایی  دارد ؟

45- در کشور ما  از  د یرباز  حکومت . . . . . . .  برقرار بود .

46- حکومت  اسلامی  ما  به  وسیله چه  شخصیتی  به وجود آمد  و  او  چه  صفاتی  داشت ؟

47- قا نون  اساسی  کشورها  بر اساس  احکام . . ....... . نوشته شده و قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به  تصویب  می رسند  نبا ید  با  

     قوانین . .......... . . و دستوررات ........... . . مخا لف باشند  

48- قا نون اساسی کشور ما   بر اساس  احکام  قرآن نوشته  شده  است .              ص                غ

    چه  چیزی   بین  کارکنان  هماهنگی  ایجاد   می کند ؟     49- در مدارس

50-  رییس  قوه  مجریه  کیست  و  بر چه  مؤ سسا تی  نظارت دارند ؟

51- حکومتی  که  از  نوع   ولایت  فقیه  است  چه  نوع حکومتی است ؟

52- چرا  به حکومت  ما  جمهوری  اسلامی  می گویتد ؟

53- ارکان  حکومت   اسلامی  را   نام  ببرید .

54- دو  رکن  اصلی  قوه   مقننه را   نام  ببرید .

55- مهم ترین   رکن  حکومت  اسلامی . . . . . .. است .

56-  شورای  نگهبان  چه  وظایفی دارد ؟

57- نما یندگان  مجلس  خبرگان  توسط  چه  کسانی  انتخاب  می شوند  و  چه  وظایفی  دارند ؟

58-وظیفه  اصلی  قوه  مقننه  چیست ؟

59- رهبر حکومت  اسلامی  به  چه  نحو  بر  کا ر قوای  سه  گانه  نظارت  می نماید ؟

60-  . . . . .. . بر مصوبات  مجلس  شورای  اسلامی  نظارت  دارد

61- اعضای  شورای  نگهبان   از   چه  کسا نی  تشکیل  می شوند ؟

62- عدم  مغا یرت  مصوبات  مجلس  با  احکام اسلامی  و  قانون  اساسی  بر عهده  شورای  نگهبان است .       ص              غ

63-  فقهای  شورای  نگهبان  توسط  رهبر انتخاب  می شوند.                  ص               غ

64- رهبر از  طریق  تعیین  فقهای  شورای   نگهبان  بر  قوه  مقننه  نظارت  دارد             ص            غ

65- مردم ا ز چه  طریق در انتخابات  رهبر دخا لت  دارند ؟

66- کدام  قوه  مسولیت  اجرای  قوانین  را  بر  عهده  دارد و  چه کسی  ریاست آن  را  بر عهده  دارد ؟

67- مسؤ لیت   کدام  قوه  نظارت  بر  اجرای  قوانین  و  رسیدگی  به  تخلفات  و  اختلافات  موجود در  جامعه  می باشد ؟

68- مصوبات مجلس  برای آن  که  مغا یر  با   احکام  اسلامی  شناخته   نشود  باید  ا ز نظر  کدام  مرجع  بگذرد ؟

69- اعضای  شورای نگهبان چند  نفرند ؟                6 نفر                             9 نفر                                    12 نفر              15 نفر

70- در جمهوری اسلامی  ایران  قوه  قضاییه  زیر نظر چه  کسی  اداره  می شود ؟

71- انتخاب  و تشخیص  عدم  صلاحیت  رهبر  بر  عهده  چه  نهادی است ؟

72-  نمایندگان  مجلس  شورای اسلامی  برای مدت  چند  سال  انتخاب  می شوند ؟       4      سال                     5 سال              6 سال                 8سال

73- وظایف  و اختیارات  مجلس  شورای اسلامی  را  نام  ببرید .

74- استیضاح  به  چه  معناست  و  فرق آن  با  سوال  چیست ؟

75- در چه  صورتی  مصوبات  مجلس  برای  اجرا  به  قوه  مجریه  و  قضاییه  ابلاغ  می شود ؟

76-  وظیفه  ا صلی  مجلس  شورای  اسلامی . . . . . . . . . .  است .

77- کمیسیون های   مختلف  مجلس  چه  وظیفه أی  بر  عهده  دارند ؟

78- هر  پیشنهاد   اگر  بخواهد  به  صورت  قا نون  درآید  در  مرحله  اول . . . . . . . . مجلس  به  بحث  و  مشورت  گذاشته  می شود .

79- تا یید  مصوبات   مجلس در  چهارچوب  قا نون  اسا سی  و  احکام  اسلامی  به  عهده . . . . . . . . . است .

80- آیا  مجلس  می تواتد  به  شکا یات  مردم  رسیدگی  کند ؟ چگونه ؟

81-آ یا  مجلس  می تواتد  در مورد  مسا ئل  مهم  کشور  تحقیق  و  بررسی کند ؟ چگونه ؟

82- یک   قا نون  چگونه  در مجلس  تصویب  می شود ؟ مراحل  تصویب   قا نون در مجلس را  بنویسید .   

83- رای  اعتماد   به  وزیران  توسط  مجلس  شورای  اسلامی  چگونه  انجام  می کیرد ؟

84- هدف  از  انتخاب  (هیئت رئیسه)  مجلس  چیست  و  چه  کسی  در  راس  هیئت   رئیسه  مجلس  قرار دارد  و وظیفه  او چیست ؟

85- وظا یف و  اختیارات  مجلس  شورای  اسلا می  را  نام  ببرید

 


 

  اجتماعی سوم                                                                                                  

 

 • راههای رفع نیاز انسان در گذشته و حال را با یک دیگر مقایسه کنید ؟  (درس 1 )                                                                                   
 • مردم با کدام مؤسسات بطور مستقیم سر و کار ندارند ؟
 • مؤسسات یک جامعه را با اعضای بدن انسان مقایسه کنید ؟
 • با ذکر نام دو مؤسسه استقلال در وظیفه ی هر یک را توضیح دهید ؟
 • هدف مشترک تمامی مؤسسات جامعه چیست ؟
 • آیا مؤسسات جامعه با یک دیگر ارتباط دارند ؟ چگونه ؟
 • با ذکر یک مثال توضیح دهید که اگر مؤسسه ای در انجام وظایف خود کوتاهی کند ، چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مؤسسات چه زمانی بهتر می توانند نیازهای ما را برطرف سازند ؟ ( درس 2 )
 • برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه مردم و مؤسسات چه وظایفی دارند ؟
 • اگر کارمندی در انجام وظایف خود کوتاهی کند چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد ؟
 • اگر بین مؤسسات هماهنگی نباشد مردم با چه مشکلاتی روبه رو خواهند شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • 12-چه مؤسسه ای وظیفه ی ایجاد نظم و هماهنگی میان مؤسسات جامعه را برعهده دارد ؟ ( درس 3)
 • چه زمانی نظم وهما هنگی در جامعه بر قرار می شود ؟
 • نیاز جامعه به حکومت شبیه نیاز بدن به کدام عضو خود است ؟
 • 15 جامعه ی بدون حکومت ، با چه مشکلاتی روبه رو خواهد شد ؟
 • 16 از وظایف مشابه همه ی حکومت ها ، چهار مورد را نام ببرید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • 17- حکومت هماهنگی بین مؤسسات را به چه وسیله بوجود می آورد ؟ ( درس 4)
 • هنجار را تعریف کرده و دونوع هنجار را با مثال نام ببرید ؟
 • قانون را تعریف کنید؟
 • جامعه ی بدون قانون را توصیف کنید ؟
 • چند نمونه از کارکردهای و فواید وجود قانون را بیان کنید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • تنوع حکومتها به چه عواملی بستگی دارد ؟ ( درس 5 )
 • مهمترین ملاک طبقه بندی نوع حکومتها  چیست ؟
 • هدف اصلی در حکومت الهی چیست ؟
 • چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردمی است و هم  الهی ؟
 • حکومت الهی چه ویژگی هایی دارد ؟
 • ارکان اصلی حکومت ما را نام ببرید ؟
 • چرا حکومت ما از نوع ولایت فقیه است ؟
 • قوه ی مقننه چه وظیفه ای دارد و دو رکن آن کدامند ؟
 • 30 شورای نگهبان از چند نفر تشکیل شده است و وظیفه ی مهم آن چیست ؟
 • قوه ی مجریّه چه وظیفه ای دارد و رئیس آن چه مقامی است ؟
 • مهمترین رکن حکومت اسلامی ما کدام رکن است ؟
 • راههای نظارت رهبر بر کار قوای سه گانه را بیان کنید ؟
 • مجلس خبرگان از چه کسانی تشکیل شده است و وظیفه ی آن چیست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده است وآنها چگونه به مجلس راه می یابند ؟ ( درس 6 )
 • هیئت رئیسه ی مجلس چگونه انتخاب می شوند و چه وظیفه ای دارند ؟                                                                                                                                                     
 • کار اصلی نمایندگان مردم در مجلس چیست و کمیسیون در مجلس چه مفهومی دارد ؟                                                                                                               
 • برای تبدیل هر پیشنهاد به قانون چند مرحله در قوّه ی مقننه، طی می شود ؟ شرح دهید ؟                                          
 • وظایف و اختیارات مجلس را نام ببرید ؟
 • مراحل انتخاب وزیر را شرح دهید ؟
 • نمایندگان مجلس از عملکرد چه کسانی می توانند سئوال کنند ؟
 • استیضاح چیست ؟ شرح دهید ؟
 • تحقیق و برّرسی از سازمان ها و مؤسسات کشور توسّط مجلس، با چه هدفی صورت می گیرد ؟
 • قانون گذاری در زندگی مردم چه نقشی دارد ؟
 • مردم برای تشکیل یک مجلس قوی و توانا چه کارهایی می توانند انجام دهند ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری چه مقامی است ؟ ( درس 7)
 • دولت را تعریف کرده و وظیفه ی آن را بگویید ؟
 • رئیس جمهور برای چه مدت انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی برای چند دوره بلا مانع است ؟
 • مهمترین وظایف رئیس جمهور را نام ببرید ؟
 • مسئول اجرای قانون اساسی کیست و او این مسئولیت را چگونه انجام می دهد؟
 • رئیس جمهور چه زمانی می تواند توافقنامه های بین المللی را امضاء کند ؟
 • هیئت دولت از چه کسانی تشکیل شده است و در باره ی چه موضوعاتی بحث می کنند ؟
 • درغیاب رئیس جمهور چه کسی مسئول تشکیل جلسات هیئت دولت است ؟
 • کدام سازمان ها مستقیماً زیرنظر رئیس جمهور قرار دارند ؟
 • مسئولیت رئیس جمهور در برابر قانون اساسی را با وظیفه ی شورای نگهبان در این باره با هم مقایسه کنید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چه مرجعی بر اجرای قوانین نظارت می کند ؟ ( درس 8)
 • قوّه ی قضائیّه برای اجرای کامل قوانین و بر قراری عدالت اسلامی در میان مردم ، چه وظایفی دارد ؟
 • قوّه ی قضائیّه برای عدالت و آزادی های مشروع در جامعه چه وظیفه ای دارد ؟
 • قاضی باید چه صفاتی داشته باشد ؟
 • وکیل مدافع در دادگاه چه نقشی دارد ؟
 • کدام وزارتخانه زیر نظر قوّه ی قضائیّه است ؟
 • دادگاه ها زیر نظر چه مرجعی هستند ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • رهبری جمهوری اسلامی ایران برچه پایه ای استوار است ؟ ( درس 9)
 • ولایت به چه معناست و از نظر معتقدان به دین تنها چه کسی می تواند بر انسان ولایت داشته باشد ؟
 • درروزگار غیبت امام زمان(عج) رهبری مسلمانان برعهده ی چه کسی باید باشد و این نوع حکومت چه نام دارد؟
 • اگر رهبر جامعه ی اسلامی ، فقیه نباشد چه مشکلاتی پیش خواهد آمد ؟
 • رهبر جمهوری اسلامی ایران چه وظایفی دارد ؟
 • رهبر، جهت کلی نظام جمهوری اسلامی را چگونه تعیین می کند ؟
 • چرا فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح بر عهده ی رهبری گذاشته شده است ؟
 • رهبری مشکلاتی را که از راههای عادّی حل نمی شود را چگونه حلّ می کند ؟
 • عفو یاتخفیف  مجازات محکومان( پس از معرّفی رئیس قوّه ی قضائیّه) توسط چه کسی انجام می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مردم یک کشور چگونه می توانند بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود حاکم شوند ؟    ( درس 10 )                                                                                                                                                                                
 • انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می گیرد ؟                                                                                                  
 • تعداد نمایندگان هر شهر به چه عاملی بستگی دارد ؟                                                                                                                                                   
 • آیا در کشورهای غربی اقلّیّت های مذهبی برای خود نماینده ای در مجلس دارند ؟ در ایران چطور ؟         
 • مردم چگونه می توانند بر تصمیمات مجلس نظارت داشته باشند ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • نشانه ی حاکمیّت مردم یک کشور بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش چیست؟ ( درس 11) 
 • مردم چگونه می توانند بر کار وزیران نظارت کنند ؟
 • مردم چگونه می توانند در فعالیّت های دولت مشارکت داشته باشند ؟
 • سئوال یا مشکل خود را از چه راه هایی می توانیم با رئیس جمهور در میان بگذاریم ؟
 • آیا می توان بر حکم قاضی اعتراض کرد ؟
 • رابطه ی مردم با  رهبری کشورمان با رابطه ی مردم دیگر کشورها با رهبرانشان را باهم مقایسه کنید ؟
 • وسیله ی ارتباطی مردم هر استان با رهبری چه کسی است و او توسّط چه کسی منصوب می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • آیا همه ی انسانها، یکسان فکر می کنند ؟ چرا ؟ ( درس 12)
 • چگونه در یک جامعه ی اسلامی با وجود اندیشه های متفاوت ، می توان وحدت بوجود آورد ؟
 • در یک جامعه ی اسلامی مردم در چه شرایطی زندگی می کنند ؟
 • یک نامزد انتخاباتی کا دارای اخلاق انتخاباتی مناسبی است ، چه صفاتی دارد ؟ 
 • چند نمونه از اخلاق انتخاباتی را که از سوی مردم باید رعایت شود را نام ببرید ؟
 • اگر یک نامزد انتخاباتی یا طرفداران او اخلاق انتخاباتی مناسبی نداشته باشند چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد ؟
 • چه زمانی یک انتخابات خوب و سالم برگزار خواهد شد ؟ شرح دهید ؟